Eemland Lease BV

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Eemland Lease B.V. / Financial Lease

Hier vindt u de algemene voorwaarden die Eemland Lease B.V. hanteert bij al zijn leaseplannen.
Mocht u vragen hierover hebben kunt hier contact met ons opnemen.

1. Definities
1.1 Eemland Lease: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eemland Lease B.V., statutair gevestigd te Bunschoten-Spakenburg aan de Ampèreweg 1, 3752 LR, ingeschreven onder Kvk-nummer 70696861.
1.2 Klant: de natuurlijk(e) en/of rechtspers(o)on(en) waarmee de Overeenkomst is/zijn gesloten.
1.3 Dealer: de leverancier waar de Klant het Object heeft uitgezocht en die het Object aan Eemland Lease levert en in eigendom overdraagt.
1.4 Object: de zaak en zaken met aanhorigheden die onderwerp is/zijn aan de Overeenkomst en daarin nader is/zijn aangevuld
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst of overeenkomsten waarbij Eemland Lease en Klant over en weer verplichtingen aangaan, met toepassing van (o.a.) de Voorwaarden, met betrekking tot Objecten die aan de Klant in gebruik worden gegeven en ten aanzien waarvan (indien van toepassing) diensten aan de Klant worden verleend.
1.6 Looptijd: De looptijd van de Overeenkomst zoals daarin bepaald.
1.7 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijk recht
2.1 Op alle door en/of aan Eemland Lease gedane aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en alle met Klant gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan én op alle andere verbintenissen met Klant zijn uitsluitend deze Voorwaarden van toepassing.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig is of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de Voorwaarden voor het overige in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft.
2.4 Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de overeenkomst waarbij de bedoelde bedingen zijn overeengekomen; voor het overige blijven deze Voorwaarden van kracht.
2.5 Indien deze Voorwaarden strijdig zijn met de Overeenkomst tussen Eemland Lease en Klant, prevaleert hetgeen in de Overeenkomst.

3. Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van Klant.
3.2 Alle Overeenkomsten komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Eemland Lease van onvoldoende kredietwaardigheid van Klant zal blijken, zulks ter beoordeling van Eemland Lease. Eemland Lease is te allen tijde gerechtigd de benodigde informatie hiertoe op te vragen of aan het tot stand komen van de Overeenkomst de voorwaarde te verbinden dat de Klant een of meer voorschotten op het te betalen bedrag aan Eemland Lease zal voldoen.
3.3 Mondelinge toezegging door en afspraken met (een ondergeschikte van) Eemland Lease en/of Dealer binden Eemland Lease niet dan nadat en voor zover zij door Eemland Lease schriftelijk is bevestigd.

4. Levering
4.1 Alle kosten samenhangende met het transport en de aflevering (de installatie daaronder begrepen) van het Object compleet, gebruiksklaar, in deugdelijke staat en vrij van gebreken zijn voor rekening van Klant.
4.2 Klant is gehouden alle voorzieningen te treffen die nodig zijn voor de aflevering van het Object in gebruiksklare staat. Ten bewijze van de aflevering van het Object compleet, gebruiksklaar, in deugdelijke staat en vrij van gebreken dient Klant een aan Klant door of namens Eemland Lease voorgelegd afleverformulier te ondertekenen. Na ondertekening van het afleverformulier kan Klant zich er niet op beroepen dat het Object niet aan de Overeenkomst beantwoordt.
4.3 De geplande afleveringsdatum is niet meer dan een indicatie. Tenzij dit te wijten is aan de eigen schuld van Eemland Lease, is laatstgenoemde niet aansprakelijk voor een eventuele vertraging of achterwege blijven van de aflevering van het Object noch voor eventuele schade die bij de aflevering van het Object mocht worden veroorzaakt.
4.4 Klant zal het Object bij aflevering namens Eemland Lease in ontvangst nemen en dit Object, overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst, houden voor Eemland Lease als eigenares.

5. Betaling en incasso
5.1 De leasetermijnen moeten stipt per vervaldatum worden betaald door Klant via automatische incasso middels een afgegeven SEPA-machtiging aan Eemland Lease.
5.2 Met betrekking tot hetgeen Klant op enig moment uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd, is Klant niet bevoegd zich te beroepen op verrekening. Klant is evenmin bevoegd de betaling van leasetermijnen op te schorten en/of de verschuldigde leasetermijnen te verminderen met een beroep op eventuele ondeugdelijkheid van en/of gebreken aan het Object. Eemland Lease en Klant zijn door het ondertekenen van de Overeenkomst overeengekomen, dat Eemland Lease de vorderingen op Klant kan verrekenen met vorderingen van Klant op Eemland Lease.
5.3 Indien Klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van een leasetermijn, dan wel enig ander door hem uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd bedrag, zal hij hierover een vertragingsrente verschuldigd zijn gelijk aan 1,50% per maand of de geldende wettelijke rente indien die hoger mocht zijn dan voormeld percentage, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag der betaling, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

6. Zekerheid
6.1 Als Eemland Lease daar om vraagt, bent u verplicht om onmiddellijk en zonder voorwaarden (aanvullende) zekerheid te stellen voor de nakoming van uw bestaande en toekomstige verplichtingen tegenover Kredietaanbieder . Dit betekent dat u bijvoorbeeld een onderpand of waarborg moet aanbieden tot de door Eemland Lease gewenste omvang. Dit geldt voor de bestaande Overeenkomst en voor alle nieuwe Overeenkomsten. Ook als een (eerder) gestelde zekerheid volgens Eemland Lease om zich op het voertuig te verhalen verminderd of tenietgegaan is, moet u zekerheid stellen. Deze Overeenkomst gaat pas in wanneer aan alle aanvullende voorwaarden is voldaan.

7. Gebruik en onderhoud
7.1 Klant staat in voor een deskundig gebruik van en toezicht op het Object en verplicht zich jegens Eemland Lease het Object te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming, de toepasselijke gebruiksaanwijzingen en de eventueel terzake geldende overheidsvoorschriften.
7.2 Klant dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het treffen van alle voorzieningen, het verkrijgen van eventueel daartoe noodzakelijke vergunningen daaronder begrepen, die nodig zijn voor het gebruik van het Object. Indien de wettelijke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het Object, het bezit of gebruik daarvan krachtens overheidsvoorschrift dient te worden verzekerd, dient Klant daar voor eigen rekening zorg te dragen.
7.3 Klant mag geen wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen aan het Object (doen) aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eemland Lease. Wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen aan het Object zijn altijd voor rekening en risico van Klant. Eemland Lease is niet aansprakelijk voor schade die mocht voortvloeien uit voornoemde veranderingen. Alle wijzigingen, aanpassingen en toevoegingen door Klant aan het Object moeten aan het einde van de Overeenkomst door Klant voor diens rekening worden verwijderd c.q. ongedaan gemaakt. Voor zover die wijzigingen, aanpassingen en toevoegingen niet kunnen worden ongedaan gemaakt c.q. verwijderd zonder materiële schade toe te brengen aan de functionele capaciteiten of de economische waarde van het Object worden zij eigendom van Eemland Lease, zonder dat Eemland Lease voor die wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen enigerlei vergoeding verschuldigd zal zijn.
7.4 Gedurende de leaseperiode dient Klant voor eigen rekening het Object in goede staat en bedrijfsklaar te houden, alsmede zorg te dragen voor het herstel van eventuele gebreken die gedurende de leaseperiode ontstaan, voor eigen rekening een onderhoudsovereenkomst af te sluiten en dient Klant zijn verplichtingen uit zodanige onderhoudsovereenkomst volledig na te komen. Alle onderdelen die in verband met onderhoud of reparatie worden geleverd, worden bestanddeel van het Object en telkens eigendom van Eemland Lease, zonder dat Eemland Lease daarvoor enigerlei vergoeding verschuldigd zal zijn. Indien het Object onderwerp zal zijn van enige terugroepactie van de producent of Dealer met het doel aanpassing, herstel of vervanging van enig onderdeel van het Object, is Klant gehouden daaraan voor eigen rekening gehoor te geven en uitvoering te (doen) geven aan de voorschriften c.q. adviezen van producent en/of Dealer. Klant dient op eerste verzoek van Eemland Lease met de desbetreffende documenten te kunnen aantonen dat aan deze voorschriften en/of adviezen is voldaan.

8. Belastingen
8.1 Al hetgeen uit hoofde van de Overeenkomst door Klant is verschuldigd, dient door Klant te worden vermeerderd met de daarover verschuldigde belastingen en heffingen hoe ook genaamd, zowel huidige als toekomstige, waaronder begrepen – zonder hiertoe beperkt te zijn – omzetbelasting over de door Klant verschuldigde leasetermijnen.
8.2 Alle belastingen en heffingen terzake van het bezit en/of het gebruik van het Object welke ten laste van Eemland Lease mochten worden geheven (met uitzondering van Inkomsten- of Vennootschapsbelasting) dienen door Klant op eerste verzoek aan Eemland Lease te worden vergoed.

9. Risico en verzekering
9.1 Klant draagt de risico’s van beschadiging en van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van het Object. Ieder geval van beschadiging, verlies of vergaan, dient Klant terstond ter kennis van Eemland Lease te brengen.
9.2 Ook indien Klant wegens voorschriften of maatregelen van overheidswege c.q. wegens eventuele ondeugdelijkheid of ongeschiktheid van het Object, daarin of daaraan voorkomende gebreken, dan wel ten gevolge van beschadiging of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van het Object geheel of gedeeltelijk verhinderd mocht zijn van het Object gebruik te maken, blijft hij gehouden de leasetermijnen gedurende de gehele overeengekomen leaseperiode te voldoen en is Eemland Lease voor daaruit eventueel voor Klant voortvloeiende schade niet aansprakelijk. Ook is Klant niet gerechtigd om, ingeval het Object door enig toeval geheel of gedeeltelijk mocht vergaan, vermindering van de leaseprijs of vernietiging van de Overeenkomst te vorderen.
9.3 Ingeval van beschadiging of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van het Object zal Eemland Lease in overleg met en voor rekening van Klant zorgdragen voor herstel c.q. gedeeltelijke vervanging.
9.4 Ingeval van algeheel verlies of vergaan van het Object, waaronder begrepen een zodanige beschadiging dat het Object naar het oordeel van de door Verzekeraar(s) benoemde expert niet herstelbaar is, zal de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zijn geëindigd, en is Klant, onverminderd de overige rechten van Eemland Lease uit de Overeenkomst, aan Eemland Lease een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het totaal van de nog niet verschenen leasetermijnen die Klant bij het voortduren van de Overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen.
9.5 Op het totale, ingevolge het bepaalde onder 9.3 of 9.4 door Klant aan Eemland Lease verschuldigde, bedrag zullen in mindering worden gebracht de op het desbetreffende evenement betrekking hebbende verzekeringspenningen die ingevolge een verzekeringsovereenkomst als hierna onder 9.6 bedoeld, door Verzekeraar(s) rechtstreeks aan Eemland Lease mochten worden uitbetaald. Indien deze meer bedragen dan het door Klant ex artikel 9.3 of 9.4 verschuldigde, komt het surplus toe aan Klant, op voorwaarde, dat de verzekeringsovereenkomst krachtens welke de uitkering is gedaan door Klant als verzekeringsnemer is gesloten en de verzekeringspremies door hem zijn voldaan.
9.6 Indien Eemland Lease het Object krachtens de Overeenkomst doet verzekeren, dan zal Eemland Lease Klant van de omvang van de dekking door middel van een verzekeringscertificaat in kennis stellen. Indien Klant het Object krachtens de Overeenkomst doet verzekeren, dan dient Klant dit, voor eigen rekening en ten genoegen van Eemland Lease te verzekeren en verzekerd houden. Klant dient in de polis de volgende lease-clausule laten opnemen:

“Het is de maatschappij bekend dat [invullen: beschrijving van het Object] (“Object”) worden geleaset en er mee in te stemmen dat Eemland Lease., gevestigd te Bunschoten (“Eemland Lease.”), begunstigde is van enige uitkering ter zake van het verzekerde Object en voorts er mee bekend te zijn dat – voor zover nodig – uitkeringen met betrekking tot schade aan voormelde zaken aan Eemland Lease., zijn verpand. Uitkeringen uit hoofde van deze verzekering zullen worden gedaan aan Eemland Lease. De dekking op voormeld Object kan ten opzichte van Eemland Lease. niet worden beperkt of beëindigd zonder mededeling daarvan aan deze Eemland Lease.. In geval van wanbetaling door de verzekeringnemer wordt Eemland Lease. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld”.

In het hier bedoelde geval dient Klant aan Eemland Lease een afschrift van de polis doen toekomen en voorts op eerste verzoek bewijs van premiebetaling verstrekken. Indien de polis jaarlijks wordt verlengd, dient Klant telkenmale een kopie aan Eemland Lease te doen toekomen.
9.7 Klant dient zowel in geval van verzekering van het Object door Eemland Lease als voor het geval Klant het Object verzekert, alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden stipt na te komen.

10. Vervroegde opeisbaarheid
10.1 Indien Klant een op hem rustende verplichting jegens Eemland Lease niet nakomt, of indien:
a. redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Klant binnen vier maanden zijn bedrijf naar het buitenland zal verplaatsen, of;
b. blijkt dat bij het aangaan van de Overeenkomst door Klant feiten of omstandigheden zijn verzwegen of onjuist zijn voorgesteld, zodanig, dat bij tijdige kennisneming daarvan de Overeenkomst door Eemland Lease niet of op andere condities zou zijn aangegaan, of;
c. ten laste van Klant en/of een (rechts)persoon/personen die zekerheid heeft/hebben gegeven aan Eemland Lease of zich hebben verbonden voor de verplichtingen van Klant jegens Eemland Lease, hierna zowel samen als ieder afzonderlijk te noemen: Dealer, beslag is gelegd of een dergelijk beslag dreigt, dan wel Klant en/of Dealer op enige andere wijze de vrije beschikking over het geheel of gedeelte van zijn vermogen verliest, daarop anderszins verhaal wordt gezocht, of;
d. Klant en/of Dealer overlijdt indien Klant en/of Dealer een natuurlijk persoon is, of wordt ontbonden, opgeheven, gesplitst of fuseert indien Klant en/of Dealer een rechtspersoon is, of;
e. surséance van betaling of faillissement van Klant en/of Dealer is aangevraagd of ten aanzien van Klant en/of Dealer een (wettelijke) schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, dan wel zich vergelijkbare rechtsfeiten en omstandigheden voordoen uit buitenlandse of internationale rechtsstelsels, of;
f. Klant zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt of beëindigt, danwel ingeval van ernstige twijfel van Eemland Lease over de continuïteit van het bedrijf van Klant, of;
g. er (naar het oordeel van Eemland Lease) een ingrijpende wijziging plaatsvindt in de (in)directe (feitelijke) zeggenschap over een Klant, dan wel indien het voornemen bestaat voor z’n ingrijpende wijziging, of een substantieel gedeelte van de activa van (het bedrijf van) Klant aan derden wordt overgedragen, dan wel het voornemen bestaat voor z’n overdracht, of;
h. Klant een vennootschap onder firma/openbare vennootschap of commanditaire vennootschap of maatschap is, bij uit- en/of toetreding van een vennoot en/of maat, of;
i. een aansprakelijkheidsverklaring van een derde voor de verplichtingen van Klant (waaronder mede begrepen aansprakelijkheid op grond van 2:403 BW) is of wordt ingetrokken, of;
j. een ten behoeve van Eemland Lease tot zekerheid verbonden goed wordt vervreemd, onteigend, gevorderd of verbeurdverklaard, geheel of gedeeltelijk teniet gaat of wordt beschadigd, in waarde dreigt te verminderen of een tot zekerheid verbonden goed blijkt niet te bestaan, of;
k. enige vergunning, vereist met betrekking tot de bedrijfs- of beroepsuitoefening van Klant ontbreekt, vervalt of wordt ingetrokken of wanneer wordt gehandeld in strijd met een zodanige vergunning of daaraan verbonden voorwaarden, of Klant wordt geschorst in zijn ambt- of beroepsuitoefening of daaruit dreigt te worden ontzet of ontslagen, of indien een andere overeenkomst tussen Eemland Lease of enige andere financiële instelling en Klant vervroegd wordt opgeëist of beëindigd, of;
l. de relatie van Eemland Lease met Klant en/of Dealer en/of indien de groep en/of indien een deelneming als bedoeld in artikel 2:24c B.W. van/in Klant en/of van/in Dealer naar het oordeel van Eemland Lease een gevaar is of kan zijn voor de aantasting van de integriteit en/of de reputatie van de financiële sector en/of Eemland Lease, of;
m. zich enige gebeurtenis, verandering of omstandigheid voordoet of voorzienbaar is, dat zulks zich kan voordoen, die aanleiding geeft tot gegronde vrees dat de Klant en/of de Dealer tekort zal gaan schieten in de nakoming van enige verplichting van welke aard dan ook tegenover Eemland Lease of dat het door de Klant aan Eemland Lease verschuldigde niet of niet geheel op de opbrengst van het Object en/of ten behoeve van Eemland Lease verbonden goederen of op de Dealer kan worden verhaald, dan wel wanneer het Object en/of ten behoeve van Eemland Lease verbonden goederen in waarde zijn verminderd of teniet zijn gegaan of naar het oordeel van Eemland Lease onvoldoende zijn verzekerd of zulks naar de mening van Eemland Lease voorzienbaar is,
dan is al hetgeen door Klant aan Eemland Lease uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd, voor zover nodig na ingebrekestelling ineens opeisbaar en is Eemland Lease gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst terstond te ontbinden. Ingeval van zodanige ontbinding zal Eemland Lease het Object onmiddellijk tot zich kunnen nemen en is Klant aan Eemland Lease een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het totaal van de leasetermijnen die Klant bij het in stand blijven van de Overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen, vermeerderd met:
I. de kosten die verbonden zijn aan de terugneming, opslag en het transport van het Object en een positief verschil tussen de waarde van het Object en het totaal van de leasetermijnen die Klant bij het in stand blijven van de overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen. Deze vergoeding laat het recht van Eemland Lease om schadevergoeding te vorderen onverlet.
10.2 Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, dient Klant terstond bij het einde van de Overeenkomst voor eigen rekening en risico het Object compleet, gebruiksklaar en in goede staat van onderhoud en vrij van schade af (te doen) leveren op een door Eemland Lease aangegeven adres in Nederland. Bij niet nakoming van deze verplichting door Klant is Eemland Lease bevoegd om voor rekening van Klant het Object zelf weer in bezit te (doen) nemen. De daaraan verbonden kosten alsmede eventuele kosten van achterstallig onderhoud en/of herstel van schade zijn voor rekening van Klant. Eemland Lease is te allen tijde bevoegd onverminderd zijn overige rechten uit de Overeenkomst, om bij het tussentijds einde van de Overeenkomst het Object zelf weer in bezit te (doen) nemen. Indien Eemland Lease gebruik maakt van haar recht tot inbezitneming van het Object is zij bevoegd de plaats waar het Object zich bevindt te (doen) betreden. Klant verplicht zich aan Eemland Lease alle medewerking te verlenen die naar het oordeel van Eemland Lease noodzakelijk is om het Object tot zich te kunnen nemen.

11. Inlevering
11.1 Indien de Overeenkomst een koopoptie(prijs) vermeldt en de Klant geen gebruik van de koopoptie maakt is hij gehouden het Object na afloop van de overeengekomen Looptijd in goede staat aan Eemland Lease te retourneren op een door Eemland Lease te bepalen plaats binnen Nederland.
11.2 Bij inname door Eemland Lease kan Eemland Lease aan de Klant een opgave verstrekken waarop eventuele schades ten aanzien van het Object bindend zullen worden vastgelegd, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.
11.3 De bij inname geconstateerde en niet gemelde schade(s) word(t)(en) afgewikkeld volgens de voor het betreffende Object geldende verzekeringsvoorwaarden. Klant is bij afwijzing van dekking gehouden de betreffende schade aan of waardevermindering van het Object te vergoeden aan Eemland Lease .
11.4 Aanwezige accessoires dient Klant op eigen kosten te verwijderen. Gevolgschade ontstaan door het aanbrengen of het verwijderen van accessoires is voor rekening van Klant. Indien accessoires bij inname niet zijn verwijderd, is Klant gehouden de als gevolg daarvan opgetreden waardevermindering van het Object en/of de door Eemland Lease gemaakte verwijderingskosten aan Eemland Lease te vergoeden.
11.5 Klant draagt er zorg voor dat de bij het Object behorende zaken bij inlevering van het Object aan Eemland Lease te overhandigen. Bij het verloren gaan van dergelijke zaken komen de kosten van vervanging voor rekening van de Klant.
11.6 Bestanddelen die op of aan het Object zijn aangebracht, worden eigendom van Eemland Lease .
11.7 Na inlevering van het Object bij Eemland Lease wordt Klant geacht de daarin voor eigen rekening aangebrachte en achtergebleven accessoires aan Eemland Lease in eigendom te hebben overgedragen, zonder dat Eemland Lease ter zake enige vorm van vergoeding aan Klant is verschuldigd.

12. Koopoptie
12.1 Indien de Overeenkomst een koopoptie(prijs) vermeldt dan heeft de Klant het recht om het Object van Eemland Lease te kopen aan het einde van de Looptijd voor de overeengekomen koopoptieprijs. Indien de Klant van dat recht gebruik wenst te maken, dient hij dat uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de Looptijd schriftelijk aan Eemland Lease kenbaar te maken. Alsdan zal, onder de opschortende voorwaarde van betaling van de koopoptieprijs en al hetgeen de Klant nog aan Eemland Lease verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst, uiterlijk op het moment dat de Looptijd verstrijkt, en mits de Klant aan al zijn (overige) verplichtingen jegens Eemland Lease heeft voldaan, de eigendom van het Object op de Klant overgaan zonder dat enige fysieke leveringshandeling van Eemland Lease is vereist. De eigendomsoverdracht als hiervoor bedoeld geschiedt in de staat en op de plaats waar het Object zich dan bevindt zonder enige garantie of vrijwaring van Eemland Lease anders dan de bevoegdheid tot eigendomsoverdracht van het Object.
12.2 Indien de Klant tekortschiet om tijdige betaling van de koopoptieprijs en/of andere nog verschuldigde bedragen te verrichten komt geen koopovereenkomst tussen Eemland Lease en de Klant tot stand of zal die worden geacht ontbonden te zijn.
12.3 De Klant heeft geen recht om anders dan aan het einde van Looptijd het Object te kopen als hiervoor bepaald; gedurende de Looptijd van Overeenkomst heeft de Klant mitsdien geen recht om de eigendom van het Object te verkrijgen.

13. Gebreken
13.1 De inhoud van het door Eemland Lease terzake het Object ontvangen ondertekende Afleverformulier bepaalt de aanwezigheid van gebreken aan het Object bij het aangaan van de Overeenkomst en de bekendheid van Eemland Lease met dergelijke gebreken.
13.2 Eemland Lease is jegens Klant niet verplicht tot herstel van gebreken aan het Object en/of het vergoeden van schade die direct of indirect voortvloeit uitgebreken aan het Object.
13.3 Klant is niet bevoegd om kosten gemoeid met herstel van gebreken aan het Object en/of schade die voortvloeit uit gebreken aan het Object in mindering te brengen op hetgeen door Klant aan Eemland Lease uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is of nog zal worden.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 Eemland Lease heeft het Object gekocht op aanwijzingen van Klant. Eemland Lease is niet aansprakelijk wegens eventuele ondeugdelijkheid of ongeschiktheid van het Object, daarin of daaraan voorkomende gebreken, of door het Object, dan wel tekortkomingen daaraan direct of indirect veroorzaakte schade.
14.2 Eemland Lease is niet aansprakelijk voor schade of extra kosten voor de Klant, in welke vorm dan ook, die het gevolg zijn van vertraging in de aflevering van het Object, dan wel van delen daarvan of als gevolg van het niet of niet naar verwachting functioneren van het Object onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
14.3 Eemland Lease is nimmer aansprakelijk en/of gehouden tot enige vorm van schadevergoeding voor directe, indirecte of immateriële schade of kosten uit welke hoofde dan ook aan de zijde van Klant en/of derden veroorzaakt door het Object of door de werking dan wel niet werking van (delen van) het Object. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, winstderving en/of gemiste besparingen is uitgesloten.
14.4 In afwijking van het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel geldt dat, indien blijkt dat bepaalde schade voor de Klant specifiek is verzekerd, Eemland Lease aan Klant het bedrag vergoedt dat de verzekeraar aan Eemland Lease uitkeert.
14.5 Klant vrijwaart Eemland Lease tegen alle aanspraken van derden terzake eventuele door het Object of eventuele tekortkomingen daaraan veroorzaakte schade.
14.6 Ongeacht de door Eemland Lease gebruikte benaming van de Overeenkomst, is Eemland Lease nimmer aansprakelijk voor de boekhoudkundige en/of fiscale kwalificatie van de Overeenkomst. Klant vrijwaart Eemland Lease van aanspraken in verband met voormelde kwalificatie van de Overeenkomst.

15. Hoofdelijke aansprakelijkheid
15.1 Voor de verplichtingen van een Klant en/of Mede-ondergetekende zijn diens rechtsopvolgers hoofdelijk aansprakelijk.
15.2 Indien Eemland Lease de Overeenkomst sluit met meerdere (rechts)personen, en/of meerdere (rechts)personen voor de Overeenkomst zijn verbonden, is ieder van deze (rechts)personen jegens Eemland Lease hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen Eemland Lease uit hoofde van de Overeenkomst op enig moment te vorderen heeft.
15.3 Indien een of meer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens Eemland Lease voor al hetgeen Eemland Lease uit hoofde van de Overeenkomst op enig moment te vorderen heeft, zijn hierop de volgende bepalingen van toepassing: Ieder van de hoofdelijk verbonden (rechts)personen:
a. doet afstand van alle door de wet aan hoofdelijk medeschuldenaren toegekende rechten, voorrechten en verweren en zal op eerste verzoek van Eemland Lease aan haar voldoen al hetgeen Eemland Lease te vorderen heeft ter zake van of in samenhang met de Overeenkomst.
b. Stellen vorderingen die zij op elkaar mochten hebben of nog verkrijgen uit hoofde van regres en/of subrogatie achter bij alle vorderingen van Eemland Lease. Onder achterstelling wordt verstaan de verplichting van de hoofdelijk verbonden (rechts)personen om geen (gehele of gedeeltelijke) betaling van de achtergestelde vordering(en) en de daarover verschuldigde rente aan te nemen, deze vordering(en) en de daarover verschuldigde rente niet in verrekening te brengen, niet te vervreemden of te bezwaren en geen zekerheid voor deze vordering(en) en de daarover verschuldigde rente te accepteren.
c. Vrijwaart Eemland Lease tegen alle financiële gevolgen van het niet nakomen door Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Deze verplichting blijft in stand ook indien artikel 38a FW van toepassing is.

16. Eigendomsrechten en eigendomsvoorbehoud
16.1 Het Object blijft eigendom van Eemland Lease totdat Klant al hetgeen door hem is verschuldigd uit hoofde van de Overeenkomst is voldaan. Partijen gaan ervan uit dat het Object roerend is. Klant staat ervoor in dat dit op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerend zaak wordt verbonden, dat dit door natrekking, vermenging of zaaksvorming zijn zelfstandigheid verliest.
16.2 Het is Klant niet toegestaan het Object te vervreemden, of daarop een pandrecht of enig ander beperkt recht te vestigen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eemland Lease is het Klant voorts niet toegestaan het Object geheel of gedeeltelijk op welke titel dan ook aan een derde in gebruik te geven of anderszins af te staan, dan wel zijn rechten uit deze Overeenkomst aan een derde over te dragen. Klant dient eventuele kentekens die tot aanduiding van het eigendomsrecht van Eemland Lease op het Object zijn aangebracht onaangetast te laten, of op verzoek van Eemland Lease zodanige kentekens aan te brengen. Indien een derde enig recht ten aanzien van het Object wil uitoefenen, zal Klant Eemland Lease hiervan onmiddellijk mededeling doen en tevens de desbetreffende derde onverwijld van het eigendomsrecht van Eemland Lease in kennis stellen.
16.3 Het Object mag uitsluitend van de plaats van aflevering worden verwijderd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Eemland Lease. Een dergelijke verplaatsing geschiedt altijd voor rekening en risico van Klant. De hier bedoelde toestemming zal door Eemland Lease niet op onredelijke gronden geweigerd worden indien de gevraagde verplaatsing verband houdt met verhuizing van Klant binnen Nederland.
16.4 Eemland Lease heeft het recht het Object te allen tijde te (doen) inspecteren en alle documenten die betrekking hebben op het Object ter inzage te verkrijgen. Klant verplicht zich aan voormelde inspectie en inzage haar medewerking te verlenen.
16.5 Voor zover Klant beschikt over documentatie met betrekking tot het Object, waaronder registratiebewijzen, kentekenbewijzen, overschrijvingsbewijzen of welke bij het Object behorende schriftelijke bescheiden dan ook, hoe ook genaamd en in de breedste zin van het woord, laat dit ongeacht de tenaamstelling van deze documentatie het bovenstaande onverlet en is Klant gehouden op eerste verzoek van Eemland Lease over te gaan tot afgifte van deze documentatie aan Eemland Lease.

17. Geheimhouding en privacy
17.1 Partijen zijn geheimhouding verschuldigd en zullen daartoe alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot alle bedrijfsinformatie van vertrouwelijke aard. Vertrouwelijk is die informatie welke expliciet als zodanig is bestempeld alsmede alle informatie waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.
17.2 Eemland Lease voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. Eemland Lease zal zorgdragen voor technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
17.3 Klant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Klant zal Eemland Lease alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
17.4 Klant vrijwaart Eemland Lease voor alle aanspraken van derden die jegens Eemland Lease mochten worden ingesteld wegens een niet aan Eemland Lease toe te rekenen schending van die bij of krachtens wet- en regelgeving is gesteld en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
17.5 Klant vrijwaart Eemland Lease voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Eemland Lease mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

18. Toepasselijke recht en geschillen
18.1 Op alle Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar Eemland Lease is gevestigd.

Versie november 2019